پیکربندی پروتکل مسیریابی OSPF V3 در IPV6

هدف از این مقاله پیکربندی پروتکل مسیریابی OSPF V3 در IPV6 می باشد. تجهیزات مورد نیاز برای انجام این کار 2 عدد روتر سیسکو، 2 عدد سوئیچ سیسکو مدل 2960 و 2 عدد PC می باشد.

وضعیت اتصال پورت های روتر1

BandwidthIP AddressConnectedRouter1
100 MbpsFCC:192:168:1::1/64Switch1FastEthernet 0/0
256 KbpsFCC:192:168:10::1/126Router2Serial 0/0/0

وضعیت اتصال پورت های روتر2

BandwidthIP AddressConnectedRouter2
100 MbpsFCC:192:168:2::1/64Switch2 FastEthernet 0/0
256 Kbps FCC:192:168:10::2/126Router1Serial 0/0/0

وضعیت اتصال پورت های سوئیچ 1

CableConnectedSwitch1
UTP Cat 6 Router1 FastEthernet 0/1
UTP Cat 6PC1 FastEthernet 0/2

وضعیت اتصال پورت های سوئیچ 2

CableConnectedSwitch1
UTP Cat 6Router2 FastEthernet 0/1
UTP Cat 6 PC2FastEthernet 0/2

تنظیمات کامپیوتر PC1

Default GatewayIP AddressOS Computer Name
FC00:192:168:1::1FCC:192:168:1::2/64Windows 8PC1

تنظیمات کامپیوتر PC2

Default GatewayIP AddressOS Computer Name
FC00:192:168:2::1 FCC:192:168:2::2/64Windows 8PC2

پروتکل مسیریابی OSPF دارای نسخه های متفاوتی می باشد در ابتدا OSPF نسخه 1 و 2 که این نگارش ها از OSPF برای کار در محیط IP ver4 طراحی و شناخته شده بودند.

نسخه جدید OSPF به نام OSPF Ver3 توانایی کار در محیط IP ver6 را خواهد داشت و بسیار شبیه به پروتکل مسیریابی OSPF ver2 خواهد بود.

پروتکل OSPF ver2 و OSPF Ver3 هر دو از VLSM پشتیبانی خواهد کرد. پروتکل OSPF Ver2 و OSPF Ver3 هر دو برای انجام فعالیت مسیریابی از یکسری پیام ها یکسان به نام Hello، LSA، LSU، LSR و DBD استفاده خواهند کرد.

 

مرحله1: در این مرحله ابتدا توسط نرم افزار Putty به روتر1 متصل شوید و وارد مد User Mode شوید.

در صورتی که در خط فرمان عبارت زیر را مشاهده می کنید به درستی وارد User Mode شده اید در غیر این صورت اتصال روتر به PC توسط کابل کنسول را بررسی کنید.

Router>

 

مرحله 2: پیکربندی روتر1 و تنظیم IP Address بر روی اینترفیس های روتر

قبل از پیکربندی IPver6 روی اینترفیس روتر باید IP ver6 را بر روی روتر فعال نمایید به صورت پیش فرض IP ver6 بر روی روتر غیر فعال می باشد.

Router1(config)#ipv6 unicast-routing

پیکربندی IP ver6 بر روی اینترفیس FastEthernet 0/0:

 

Router1(config)#interface fastethernet 0/0

Router1(config-if)#ipv6 address fc00:192:168:10::1/126

Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#exit

 پیکربندی IP ver6 بر روی اینترفیس Serial 0/0/0:

Router1(config)#interface serial 0/0/0

Router1(config-if)#ipv6 address fc00:192:168:10::1/126

Router1(config-if)#clock rate 64000

Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#exit

 

مرحله 3: پیکربندی روتر 2 و تنظیم IP Address بر روی اینترفیس های روتر

قبل از پیکربندی IP ver6 روی اینترفیس روتر باید IPver6 را بر روی روتر فعال نمایید. به صورت پیش فرض IP ver6 بر روی روتر غیر فعال می باشد. برای فعال نمودن IP ver6 بر روی روتر 2 از دستور زیر استفاده نمایید.

Router2(config)#ipv6 unicast-routing

 

پیکربندی IPver6 بر روی اینترفیس FastErthernet 0/0

Router2(config)#interface fastethernet 0/0

Router2(config-if)#ipv6 address fc00:192:168:10::1/64

Router2(config-if)#no shutdown

Router2(config-if)#exit

 

پیکربندی IP ver6 بر روی اینترفیس Serial 0/0/0

Router2(config)#interface serial 0/0/0

Router2(config-if)#ipv6 address fc00:192:168:10::2/126

Router2(config-if)#no shutdown

Router2(config-if)#exit

 

مرحله 4: پیکربندی پروتکل مسیریابی OSPF ver3 بر روی روتر1

پیکربندی پروتکل مسیریابی OSPF V3 در IPV6 دارای مراحلی به شرح زیر می باشد:

ـ فعال کردن توانمندی IP ver6 با دستور IP ver6 با دستور IP v6 unicast-routing بر روی روتر

ـ فعال کردن پروتکل مسیریابی OSPF با یک شماره Process ID و ورود به مد پیکربندی OSPF

ـ پیکربندی Rouer ID در صورت نیاز

ـ فعال نمودن پروتکل OSPF در مد اینترفیس روتر و تعیین Area

در این مرحله پروتکل مسیریابی OSPF بر روی روتر 1 پیکربندی خواهد شد برای این منظور از دستور زیر استفاده نمایید.

Router1(config)#ipv6 router ospf 10

Router1(confog-rtr)#router-id 1.1.1.1

تشریح Command Command
این دستور باعث فعال شدن EIGRP روی روتر و تعیین شماره 10 به عنوان شماره AS بر روی روتر خواهد شد.Router1(config)#ipv6 router OSPF 10
این دستور باعث تعیین آدرس 1.1.1.1 به عنوان Router ID برای روتر1 خواهد شد.Router1(config-rtr)#router-id 1.1.1.1
در انتخاب Router ID به موارد زیر توجه کنید:
در صورتی که هیچ اینترفیسی دارای Ipver4 بر روی روتر وجود نداشته باشد باید در مد پیکربندی EIGRP برای روتر به صورت دستی Router ID تعیین شود.
در صورتی که بر روی روتر اینترفیس Loopback با آدرس IP ver4 وجود داشته باشد آدرس Loopback اینترفیس به عنوان Router ID انتخاب خواهد شد.
در صورتی که بر روی روتر اینترفیس فیزیکی با IP ver4 وجود داشته باشد بزرگترین IP Address Ver4 به عنوان Router ID انتخاب خواهد شد.
نکته : بر روی روتر1 هیچ اینترفیس Loopback و اینترفیس فیزیکی با IP ver4 پیکربندی نشده است بنابراین در پیکربندی پروتکل EIGRP برای IP ver6 به صورت دستی Router ID تعیین خواهد شد.

در مرحله بعد پروتکل مسیریابی OSPF بر روی اینترفیس های روتر1 تعریف خواهد شد برای این منظور از دستور زیر استفاده نمایید.

 

Router1(config)# interface fastethernet 0/0

Router1(confog-if)#ipv6 ospf 10 area

 

دستور بالا باعث فعال شدن پروتکل مسیریابی OSPF با Process ID شماره 10 بر روی اینترفیس FastEthernet0/0 خواهد شد و در ادامه این دستور تعیین خواهد شد که اینترفیس FastEthernet 0/0 در Area 0 می باشد.

Router1(config)# interface serial 0/0/0

Router1(confog-if)#ipv6 ospf 10 area

دستور بالا باعث فعال شدن پروتکل مسیریابی OSPF با Process ID شماره 10 بر روی اینترفیس Serial 0/0/0 خواهد شد و در ادامه این دستور تعیین خواهد شد که اینترفیس Serial 0/0/0 در Area0 می باشد.

 

مرحله 5: پیکربندی پروتکل مسیریابی OSPF ver3 بر روی روتر2

در این مرحله پروتکل مسیریابی OSPF بر روی روتر 2 پیکربندی خواهد شد برای این منظور از دستور زیر استفاده نمایید.

Router2(config)#ipv6router ospf 10

Router2(config-rtr)router-id 2.2.2.2

تشریح Command Command
فعال کردن پروتکل مسیریابی OSPF روی ورتر و تعیین شماره 10 به عنوان Process ID که از این عدد برای شناسایی Process مربوط به OSPF بر روی روتر استفاده خواهد شد.Router2(config)#ipv6 router OSPF 10
Router2(config-rtr)#router-id 2.2.2.2
نکته : نیازی به یکسان بودن شماره Process ID در روترهای مختلف نمی باشد.
این دستور باعث تعیین آدرس 2.2.2.2  به عنوان Router ID برای روتر 2 خواهد شد.
در انتخاب Router ID به موارد زیر توجه کنید:
در صورتی که هیچ اینترفیسی دارای IP ver4 بر روی روتر وجود نداشته باشد باید در مد پیکربندی OSPF برای روتر به صورت دستی Router ID تعیین شود.
در صورتی که بر روی روتر اینترفیس Loopback با آدرس IP ver 4 وجود داشته باشد آدرس Loopback اینترفیس به عنوان Router ID انتخاب خواهد شد.
در صورتی که بر روی روتر اینترفیس فیزیکی IP ver4 وجود داشته باشد بزرگترین IP Address Ver4 به عنوان Router ID انتخاب خواهد شد.

در مرحله بعد پروتکل مسیریابی OSPF بر روی اینترفیس های روتر2 تعریف خواهد شد برای این منظور از دستور زیر استفاده نمایید.

 

Router2(config)# interface fastethernet 0/0

Router2(confog-if)#ipv6 ospf 10 area

 

دستور بالا باعث فعال شدن پروتکل مسیریابی OSPF با Process ID شماره 10 بر روی اینترفیس fastethernet خواهد شد و در ادامه این دستور تعیین خواهد شد که اینترفیس Fastethernet 0/0 در Area0 می باشد.

Router2(config)# interface serial 0/0/0

Router2(confog-if)#ipv6 ospf 10 area

 

دستور بالا باعث فعال شدن پروتکل مسیریابی OSPF با Process ID شماره 10 بر روی اینرفیس Serial 0/0/0 خواهد شد و در اداوه این دستور تعیین خواهد شد که اینترفیس Serial 0/0/0 در Area 0 می باشد.

بعد از تعریف پروتکل مسیریابی OSPF بر روی روتر1 و روتر 2 جدول مسیریابی روتر1 را مشاهده نمایید.

Router1#show ipv6 route

IPv6 routing Table – entries

C FC00:192:168:1::/64[0/0]

   Via::,fastethernet0/0

L FC00:192:168:1:1/128[0/0]

  Via:: ,fastethernet0/0

O FC00:192:168:2::/64[110/65]

  Via FE80::20C:CFFF:FE8A:BE01,Serial0/0/0

C FC00:192:168:10::/126[0/0]

Via:: ,Serial0/0/0

L FC00:192:168:10::1/128[0/0]

Via:: ,Serial0/0/0

L FC00::/[0/0]

Via::,Null0

 

به خروجی دستور Show IPV6 Route و قسمت های مشخص شده در این خروجی توجه نمایید. بعد از تعریف پروتکل مسیریابی OSPF بر روی روتر 1 و روتر2 جدول مسیریابی روتر2 را مشاهده نمایید.

 

Router2#show ipv6 route

IPv6 routing Table – entries

O FC00:192:168:1::/64[110/65]

     Via FE80::201:97FF:FE11:7201,Serial0/0/0

C FC00:192:168:2:: /64[0/0]

  Via:: ,fastethernet0/0

L FC00:192:168:2::/64[0/0]

  Via:: ,fastethernet0/0

C FC00:192:168:10::/126[0/0]

Via:: ,Serial0/0/0

L FC00:192:168:10::1/128[0/0]

Via:: ,Serial0/0/0

L FC00::/8[0/0]

Via::,Null0

سایر مقالات پیشنهادی:

پیکربندی STATIC ROUTE در IP VER6

معرفی و پیکربندی IPVER6 بر روی ROUTER

نظر دهید

پاسخ دهید

سوالات متداول

رویه های بازگرداندن کالا

شرایط و قوانین 

حریم خصوصی 

نظرات خود را با ما در میان بگذارید:

شماره تماس: 62913-021                               آدرس ایمیل: info@atranet.org

فناوران عصر شبکه آترا
Logo
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0